3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535
3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535

$1,250,000

3350 Vac/Ave J Pav /175, Lake Los Angeles, CA, 93535

PENDING